Regulamin Parkingu Zewnętrznego
zlokalizowanego w Gdyni, przy ul. Janka Wiśniewskiego 18, na placu XXVIIB

1. Parking Zewnętrzny (zwany dalej „Parkingiem BTZ”) przeznaczony jest dla pojazdów ciężarowych zaplanowanych do obsługi wyładunkowo-załadunkowej na strzeżonym obszarze Bałtyckiego Terminala Zbożowego Sp. z o.o. (zwanego dalej „BTZ”).
Parking BTZ jest udostępniany nieodpłatnie lub odpłatnie w zależności od statusu zgłaszających się pojazdów.

2. Parking BTZ jest udostępniany nieodpłatnie na czas postoju maksymalnie do 6 godzin, który to czas w założeniach jest wystarczający do pełnej obsługi pojazdu na parkingu z uwzględnieniem dalszej treści niniejszego Regulaminu.
Powyższe zwolnienie z opłat na postój do 6 godzin dotyczy pojazdów awizowanych do BTZ, przybyłych zgodnie z zaawizowanym oknem czasowym i obsługiwanych przez BTZ.
W przypadku wystąpienia wolnych miejsc parkingowych istnieje możliwość incydentalnego postoju dłuższego niż 6 godzin lub korzystania z miejsc parkingowych przez inne pojazdy, w tym te niezaplanowane do obsługi na strzeżonym obszarze BTZ (za wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne).

3. Obsługa Parkingu BTZ pobiera opłaty:
• za wjazd jednorazowy – od pojazdów niezaplanowanych do obsługi na BTZ oraz
• za postój – od pojazdów zaplanowanych i niezaplanowanych – zgodnie z Cennikiem Usług Parkingowych stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
Z opłat za korzystanie z Parkingu BTZ zwolnione są pojazdy awizowane do BTZ na wjazd jednorazowy z postojem do 6 godzin.

4. Prawo wjazdu na Parking posiadają pojazdy:
• z aktualną awizacją dokonaną przez Spedytorów ładunków w systemach informatycznych
związanych z obsługą pojazdów na terenie BTZ (zgodnie z zapisami pkt. 5);
• zgłaszające się na Parking BTZ zgodnie z terminem okna czasowego przybycia pojazdu wybranego w procesie awizacji;
• posiadające czytelny list przewozowy z „kodem 2D” („QR-code” w formie elektronicznej lub papierowej);
• inne pojazdy – w tym niezaplanowane do obsługi na BTZ – tylko po uzgodnieniu z obsługą Parkingu BTZ i wyłącznie w przypadku wolnych miejsc parkingowych.

5. Awizacji pojazdu do BTZ należy dokonywać poprzez internetową platformę informatyczną Operatus (na stronie www.operatus.org) lub w innym funkcjonującym w BTZ systemie informatycznym.

6. Awizacja wjazdu pojazdu powinna zawierać:
• numer rejestracyjny pojazdu;
• imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego) kierowcy;
• numer telefonu kierowcy;
• nazwę ładunku;
• nazwę firmy kontrolnej;
• nazwę firmy zlecającej/spedycyjnej;
• powiązane okno czasowe wybrane na wjazd na Parking BTZ.

7. Przyjazd pojazdu na Parking BTZ jest odnotowany poprzez obowiązkowe zeskanowanie przez kierowcę „kodu 2D” listu przewozowego.
Tylko prawidłowe zeskanowanie dokumentu pozwala na dalszą obsługę pojazdu i dostawy.

8. Proces obsługi pojazdu/dostawy prowadzony jest zgodnie z przypisaną dostawie kolejnością okien czasowych, wybranych podczas awizacji. Kolejność przybycia na Parking BTZ nie decyduje
o kolejności obsługi pojazdu/dostawy.

9. O kolejnych etapach obsługi pojazdu/dostawy po wjeździe na Parking BTZ – takich jak m.in. próbobranie przez firmę kontrolną, status kontroli jakościowej, odwołanie do obsługi przez BTZ
i wyjazd z Parkingu BTZ, ważenie na terenie BTZ, kierowcy są informowani SMS-em zgodnie
z terminem okna czasowego wybranego podczas awizacji.

10. Pojazdy winny przyjechać przed terminem upływu okna czasowego wybranego podczas awizacji. Ewentualny postój na Parkingu BTZ do 2 godzin przed godziną awizacji jest bezpłatny i zaliczony
do 6-godzinnego okresu nieodpłatnego postoju.
Czas okna czasowego wybrany podczas awizacji jest równoznaczny z terminem upływu gwarancji bezzwłocznej obsługi przez firmę kontrolną na czas.

11. W przypadku opóźnionego przybycia pojazdu, dostawa będzie obsłużona przez firmę kontrolną dopiero po innych dostawach przybyłych zgodnie z ich zarezerwowanymi oknami czasowymi.
O odwołaniu do próbobrania przez firmę kontrolną, kierowca zawsze jest informowany SMS-em.

12. Do korzystania z Parkingu BTZ przez pojazdy nieawizowane do BTZ upoważnia bilet parkingowy.
Bilet jest pobierany przez kierowcę z automatu biletowego w momencie wjazdu na Parking.
Bilet umożliwia jednorazowy wjazd, a po wyjeździe z Parkingu BTZ traci ważność i nie można go powtórnie wykorzystać.
Bilet stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z parkingu i wystawienia dokumentu KP lub faktury potwierdzającej uiszczenie opłaty.
Przekazywanie biletów między kierowcami/pojazdami jest zabronione.

13. Wszystkie pojazdy – z wyjątkiem pojazdów spełniających łącznie następujące 3 warunki:
• przybyłe zgodnie z awizowanymi oknami czasowymi;
• obsłużone ostatecznie przez BTZ;
• przebywające na Parkingu BTZ nie dłużej niż 6 godzin;
wnoszą opłatę indywidualną, którą należy uiścić u obsługi Parkingu BTZ przed wyjazdem.
Opłata potwierdzona zostanie dokumentem KP lub fakturą wystawioną przez obsługę Parkingu. Kierowcy zobowiązani są do uiszczenia opłat, a po uprzednim potwierdzeniu uprawnień do wjazdu do Portu, otrzymują od obsługi Parkingu BTZ list przewozowy z kodem QR na wjazd na strzeżony obszar Portu Gdynia.
Kierowcy wnoszą opłatę wyłącznie w formie gotówkowej.

14. Podstawą wyjazdu z Parkingu jest:
a. dla pojazdów awizowanych do obsługi przez BTZ:
• czytelny list przewozowy z „kodem 2D” (w formie elektronicznej lub papierowej);
• aktualne odwołanie do BTZ (informacja wysłana do kierowcy SMS-em);
b. dla pojazdów nieawizowanych do obsługi przez BTZ:
• bilet parkingowy;
oraz – w przypadkach określonych Cennikiem Usług Parkingowych – opłacony postój za Parking BTZ i opłacony wjazd jednorazowy na Parking BTZ.
Czas wyjazdu po uiszczeniu opłaty za postój na Parkingu BTZ wynosi maksymalnie 20 min.

15. List przewozowy z kodem QR na wjazd na teren Portu wydaje kierowcy pracownik obsługi Parkingu BTZ.
Kierowca przekazuje list przewozowy z kodem QR upoważnionemu pracownikowi BTZ przy rejestracji i/lub ważeniu pojazdu na terenie BTZ.

16. Postanowienia ogólne:
a. na terenie Parkingu BTZ, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym (Kodeksu drogowego) oraz maksymalna prędkość do 15 km/h;
b. droga ppoż. (od jednej bramy do drugiej) musi pozostać przejezdna (bez możliwości parkowania);
c. kierowca pojazdu korzystający z Parkingu BTZ zobowiązany jest do:
• przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz poleceń obsługi Parkingu BTZ;
• parkowania samochodu w miejscach wskazanych przez obsługę Parkingu BTZ;
• utrzymania porządku i czystości na stanowisku postojowym;
• umieszczania odpadów w oznakowanych pojemnikach przeznaczonych na dany odpad;
• niepozostawiania na Parkingu BTZ odpadów niebezpiecznych, części samochodowych, w tym opon i akumulatorów, ładunków lub pozostałości
po ładunkach, opakowań i pozostałości po opakowaniach itp.;
• przestrzegania zakazu pracy silników pojazdów samochodowych na biegu jałowym;
• nieniszczenia zieleni na terenie i wokół Parkingu BTZ;
• poruszania się po terenie Parkingu BTZ w kamizelce odblaskowej;
d. wszelkie uszkodzenia pojazdów poniesione w czasie korzystania z Parkingu BTZ należy zgłosić POLICJI oraz obsłudze Parkingu BTZ;
e. prowadzący Parking BTZ nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia znajdujących się na terenie Parkingu BTZ pojazdów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ładunki i rzeczy pozostawione w tych pojazdach;
f. każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu BTZ akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień;
g. wszelkie znajdujące się na Parkingu BTZ urządzenia ochronne, monitorujące, sprawdzające i tym podobne, służyć będą jedynie kontroli należytego korzystania z miejsc parkingowych oraz ewidencjonowaniu ilości korzystających z parkingu pojazdów;
h. BTZ ponosi – wobec użytkowników Parkingu BTZ – odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone zawinionym działaniem pracowników BTZ;
i. przed wjazdem na teren strzeżony BTZ kierowca ma obowiązek zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie BTZ;
j. kierowca pojazdu odpowiada za wszelkie wycieki z pojazdu i jest zobowiązany natychmiast powiadomić o nich obsługę Parkingu BTZ oraz podjąć działania w celu zminimalizowania szkód dla środowiska oraz zagrożenia bezpieczeństwa.

17. BTZ oświadcza, iż Parking BTZ jest parkingiem niestrzeżonym.

18. Na Parkingu zabronione jest:
• blokowanie drogi ppoż. oraz miejsc przechowywania sprzętu ppoż.;
• wnoszenie i spożywanie alkoholu;
• wchodzenie na skrzynię pojazdu;
• wlewania nieczystości do kanalizacji deszczowej;
• przeprowadzanie zabiegu fumigacji oraz wjazd pojazdów, które zostały poddane procesowi fumigacji w okresie krótszym niż 7 dni przed wjazdem na Parking BTZ lub zostały poddane procesowi fumigacji w terminie dłuższym niż 7 dni przed wjazdem na Parking BTZ, lecz nie zostały skutecznie odwietrzone.

Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2019 r.

Cennik Usług Parkingowych na Parkingu BTZ

1. Pojazdy awizowane do BTZ – przybyłe zgodnie z zaawizowanym oknem czasowym – obsługiwane przez BTZ:

• wjazd jednorazowy oraz postój do 6. godzin – bez opłat
• wjazd jednorazowy oraz postój od 6. do 24. godzin – PLN 40,00/pojazd/zestaw
• każda kolejna rozpoczęta doba – PLN 60,00/pojazd/zestaw

2. Pojazdy:
a. awizowane do BTZ – przybyłe zgodnie z zaawizowanym oknem czasowym – przekierowane do innego niż BTZ terminala przeładunkowego;
b. awizowane do BTZ – przybyłe poza oknem czasowym;
c. bez awizacji do BTZ oraz pozostali klienci
(w przypadku wystąpienia wolnych miejsc parkingowych, niezajętych przez pojazdy zaawizowane do BTZ, za wyjątkiem pojazdów wożących towary niebezpieczne, w tym IMO 1-9):

• wjazd jednorazowy oraz postój do 6 godzin – PLN 30,00/pojazd/zestaw
• postój powyżej 6 godzin, ale mniej niż 24 godziny – PLN 6,00/rozpoczęta godzina
• każda kolejna rozpoczęta doba – PLN 100,00/pojazd/zestaw

3. Inne opłaty:
• wydanie nowego biletu
z uwagi na zagubienie biletu parkingowego lub z powodu
przekroczenia czasu dozwolonego na wjazd po uiszczeniu opłaty – PLN 30,00
• wydruk listu przewozowego z „kodem 2D” – PLN 10,00
• abonament miesięczny (na wskazany numer rej. pojazdu) – PLN 700,00

Powyższe ceny zawierają podatek VAT.

Cennik obowiązuje od 1 czerwca 2019 r.