Usytuowany przy Nabrzeżu Indyjskim elewator zbożowy wzniesiony został w 1937 roku. Na przestrzeni lat modernizowany, 12 kondygnacyjny budynek, składa się z trzech części: podłogowej, komorowej i wieży technologicznej o łącznej pojemności 10.600 ton. Obecnie w części podłogowej składowanie towarów odbywa się na 6 piętrach. Boksy składowe stanowią rozbieralną konstrukcję drewnianą, osadzaną w stalowych prowadnicach. Na jednym piętrze można złożyć około 700 – 800 ton towaru, a na wszystkich łącznie 4.800 ton. W części komorowej elewatora znajdują się 44 betonowe komory o łącznej pojemności 5.800 ton. W części wieżowej usytuowano podnośniki – jako urządzenia transportu pionowego, tam też, zbiegają się poziome transportery z części podłogowej i komorowej (z punktów za- i rozładowczych na i z samochodów, wagonów oraz zespołu silosów stalowych i magazynu śruty).

Elewator wyposażony jest w automatyczne wagi zbiornikowe. Zainstalowano również sprężarki i zespoły filtrów workowych. Ważną funkcję w technologii elewatora odgrywa tzw. główna rozdzielania zboża, do której trafiają towary z podnośników kubełkowych, a następnie poprzez system przegród, rozdzielane są do wielu miejsc składowania i wydawania towarów na zewnątrz elewatora. Główne elementy rozdzielni sterowane są pneumatycznie. Załadunek towarów na piętra odbywa się z przenośników taśmowych, z których poprzez system pionowych rur spadowych, towar transportowany jest na poszczególne piętra składowe. Trymowanie złożonego towaru może odbywać się ręcznie lub z użyciem łopat mechanicznych. Załadunek komór betonowych następuje poprzez przenośniki zgarniakowe, które łączą się z komorami systemem zasuw, klap i rur transportu grawitacyjnego. Rozładunek towarów z pięter składowych, odbywa się z użyciem rur spadowych na przenośniki taśmowe, zainstalowane w piwnicy elewatora, natomiast rozładunek betonowych komór elewatora następuje za pomocą wózków zrzutowych do przenośników taśmowych. Towary z pięter składowych i komór betonowych, transportowane są do wieży operacyjnej, gdzie podnośnikami kubełkowymi odbywa się dystrybucja do miejsc wydania na statek lub środki transportu samochodowego lub kolejowego.